Spanning

Spanning
Spannende weken: boeken en examens

donderdag 30 december 2010

Lezen, lezen en nog eens lezen

Pisa 2009
De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is in de laatste drie jaar vrijwel gelijk gebleven, zo blijkt uit het wereldwijde, driejaarlijks PISA onderzoek en daarmee doet Nederland het internationaal gezien, niet slecht. Leesbevordering verdient echter blijvend de aandacht, zo blijkt uit PISA 2009.
De zwakste lezers zijn leerlingen van de laagste niveaus van het vmbo en praktijkonderwijs en zullen volgens PISA moeite hebben om ‘volwaardig mee te doen in onze moderne maatschappij’. Juist deze leerlingen zijn gebaat bij een gestructureerde en intensieve aanpak van het leesonderwijs. Het gaat dan om een totaalaanpak van technisch lezen, begrijpend lezen en lezen voor het plezier.
Als reactie op de uitkomsten van PISA 2009 geeft minister Van Bijsterveldt  in het actieplan Beter Presteren o.a. aan dat er meer nadruk moet komen te liggen op de kernvakken Nederlands en Engels. Leesvaardigheid en leesbevordering kunnen daardoor steviger worden verankerd in de onderwijsdoelen. Structureel tijd maken voor voorlezen en lezen in de vrije tijd is in de uitwerking hiervan essentieel.
To read or not to read - Suzanne Mol 
Kinderen en jongeren die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Deze conclusie trekt promovenda Suzanne Mol op basis van 146 internationale, wetenschappelijke studies.
Het maakt een groot verschil of kinderen en studenten jeugdliteratuur lezen of niet. Voorgelezen worden en zelf lezen brengen een positieve spiraal op gang. Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten die in hun vrije tijd lezen, lezen steeds beter in vergelijking tot hun minder vaak lezende leeftijdgenoten.
Een meta-analyse van alle tot nu toe verrichte onderzoek van de vroege kindertijd tot de jongvolwassenheid wijst uit dat lezers niet alleen hoger scoren op taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Uit de meta-analyse blijkt ook dat het effect van lezen met elk schooljaar sterker wordt. Verder laat de meta-analyse zien dat bij zwakkere lezers het lezen van boeken essentieel is voor de ontwikkeling van hun basisvaardigheden.
Leesplezier ligt volgens Mol aan de basis van leesvaardigheid. Omdat goede lezers meer plezier beleven aan het lezen van boeken, zullen ze er vaker voor kiezen om in hun vrije tijd te lezen. Daardoor worden hun woordenschat, leessnelheid, spellingvaardigheid en tekstbegrip groter dan die van leeftijdsgenoten die buiten schooltijd geen boeken lezen.

Het PISA onderzoek bevestigt dit: 17% van de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen kan verklaard worden vanuit het leesplezier. Maar de onderzoekers vonden ook dat leerlingen relatief weinig plezier hebben in het lezen. Bijna de helft geeft dit aan, tegenover 37% internationaal.
Uit zowel het PISA onderzoek als uit het promotieonderzoek van Suzanne Mol komt de relevantie van de doorgaande leeslijn naar voren. Uitgangspunt is dat er voor alle kinderen gedurende hun onderwijscarrière, hoe die er ook uitziet, ononderbroken aandacht is voor lezen.

Prentenboeken lezen als literatuur.... - Coosje van der Pol
In haar proefschrift trekt NWO-onderzoekster Coosje van der Pol de conclusie dat voorlezen van prentenboeken bijdraagt aan de literaire competentie van kleuters. Voor belangstellenden: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8BYFWA

Overige informatie:
persbericht promotieonderzoek Suzanne Mol
Stichting Lezen
Pisa onderzoek
Actieplan Beter Presteren

Geen opmerkingen:

Een reactie posten